TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 12/08/2016

Xác định lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội. Vì vậy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), phối hợp với các tổ chức thành viên vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện BHYT, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ tiêu Nhà nước giao. Theo đó, ngày 08/8/2016 Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 795/MTTQ-BTT chỉ đạo Ban thường trực UBMT Tổ quốc các huyện thành, thị tập trung lãnh đạo và phối hợp thực hiện một số nội dung:

Tiếp tục phối hợp triển khai toàn văn trên hệ thống MTTQ, đoàn viên, hội viên và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, trong đó tập trung các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 18/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020 (theo Quyết định điều chỉnh này Tiền Giang năm 2016 phải đạt tỷ lệ bao phủ BHYT/số dân là 71,5%, năm 2017 là 76,5%, năm 2018 là 81,3%, năm 2019 là 85,8% và đến 2020 là 90%);

 Lãnh đạo tập trung triển khai Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 16/12/2015 của Tỉnh ủy Tiền Giang về tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách BHYT giai đoạn 2015 – 2020 và một số văn bản của các cơ quan trung ương, tỉnh liên quan đến chính sách BHYT; phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh các phương thức, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư về chính sách BHYT; vận động đoàn viên hội viên tham gia làm đại lý và vận động nhân dân tham gia BHYT, gia đình cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên thật sự gương mẫu trong việc tham gia BHYT và vận động mọi người tham gia; tham gia giám sát trong việc cấp thẻ BHYT, sử dụng thẻ BHYT và hoạt động của Ngành chuyên môn, trách nhiệm của Ngành Y tế trong thực hiện BHYT./.

                                                                                   Trần Văn Luận

Tin liên quan