TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Ngày đăng: 04/07/2018

Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”; Thủ tướng ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 lấy ngày 01/7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”

            Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”, đồng thời Ban cán sự Đảng các Bộ, Ngành Trung ương và Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghi quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị...

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Luật sửa đổi sổ sung Luật BHYT số 46/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và lộ trình BHYT toàn dân trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể:

Năm 2009 (khi Luật số 25/2008/QH12 có hiệu lực thi hành) số người tham gia BHYT là 641.564 người, chiếm 38% so dân số toàn tỉnh, năm 2012 có 946.393 người, chiếm 56% so với dân số toàn tỉnh, năm 2015 có 1,151 triệu người, chiếm 66% so với số dân của tỉnh thì đến 31/5/2018 toàn tỉnh có trên 1,400 triệu người tham gia (trong số này có trên 406.300 người tham gia BHYT theo hộ gia đình), tỷ lệ bao phủ dân số toàn tỉnh trên 79%. Trên cơ sở số người tham gia tăng hàng năm nhu cầu KCB của người tham gia cũng tăng cụ thể: năm 2009 có trên 2 triệu lượt người KCB bằng BHYT, với chi phí điều trị quỹ BHYT chi trả 206,855 tỷ đồng; năm 2010 có trên 2,7 triệu lượt, quỹ BHYT chi trả trên 302 tỷ đồng; năm 2014 có trên 3,7 triệu lượt, quỹ BHYT chi trả gần 630 tỷ đồng, năm 2015 trên 3,4 triệu lượt, với chi phí điều trị trên 717 tỷ đồng, năm 2016 trên 3,6 triệu lượt, quỹ BHYT chi trả trên 934 tỷ đồng, năm 2017 trên 4,3 triệu lượt, với chi phí điều trị ước tính trên 1.250 tỷ đồng...Nhìn chung, chính sách BHYT đã dần đi vào cuộc sống và mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội  trong lĩnh lực chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Vẫn còn khó khăn: Mặc dù các ngành, các cấp đã quyết liệt chung tay trong tổ chức thực hiện công tác BHYT, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nhất định như: đối tượng là người lao động trong một số doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp có hành vi trốn đóng BHYT, nợ đóng, chậm đóng (toàn tỉnh hiện mới đạt 81% số lao động tại các doanh nghiệp tham gia BHYT); công tác thanh tra, kiểm tra của liên ngành được tăng cường nhưng tình trạng nợ đọng BHYT còn xảy ra (tổng số nợ BHYT đến 31/5/2018 là 14,8 tỷ đồng); nhóm học sinh, sinh viên thuộc đối tượng bắt buộc tham gia nhưng năm học 2017 - 2018 đến nay vẫn còn trên 12.000 em chưa tham gia BHYT; người dân tự tham gia theo hộ gia đình còn khoảng 360.000 người chưa tham gia BHYT (tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, người dân thuộc hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, người dân có nguồn thu nhập chưa ổn định), nên chỉ tập trung lo nhu cầu cuộc sống trước mắt chưa quan tâm đúng mức về chính sách BHYT. Đây là một thách thức lớn cho việc tổ chức vận động phát triển nhóm hộ gia đình tham gia BHYT...

Quyết tâm thực hiện: Tại cuộc họp ngày 02/3/2018 do UBND tỉnh tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện bao phủ BHYT năm 2017, xác định nguồn lực, đề xuất giải pháp thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2018 theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tại Hội nghị này ông Trần Thanh Đức - Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp có sự phối hợp tốt, cần có kế hoạch cụ thể của từng cấp; các sở, ngành, địa phương chủ động tham mưu và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển theo từng nhóm đối tượng. Trong đó cần tập trung vào các đối tượng: Đối với nhóm đối tượng thuộc ngân sách Nhà nước đóng BHYT, hỗ trợ đóng giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra tình hình cấp thẻ BHYT cho đối tượng do ngành quản lý, đảm bảo 100%  nhóm đối tượng này phải có thẻ BHYT, trong đó tập trung chú ý nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, thân nhân liệt sĩ và trẻ em dưới 6 tuổi... Ngoài ra, từng huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; kiểm tra thường xuyên và định kỳ việc thực hiện tại cơ sở nhằm tăng nhanh và bền vững số lượng người tham gia BHYT. Bên cạnh đó, coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tự giác tham gia BHYT toàn dân gắn với nâng chất lượng khám chữa bệnh, tăng sự hài lòng của người bệnh đối với hệ thống điều trị, mà đặc biệt là người bệnh có tham gia BHYT...

Để đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT do Chính phủ giao cho tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quyết định số 583/QĐ-UBND giao chỉ tiêu thực hiện phát triển đối tượng tham BHYT cho từng huyện. Theo đó năm 2018, tỷ lệ bảo phủ BHYT của tỉnh là 82,5% so với dân số (tương ứng phải có 1.462.270 người tham gia BHYT, tăng hơn 105.800 người so với năm 2017), trong đó huyện Tân Phú Đông UBND tỉnh  giao tỷ lệ cao nhất 100% dân số tham gia; thứ nhì là TX Gò Công 90%; 2 huyện có tỷ lệ giao thấp bằng nhau là huyện Cái Bè và huyện Gò Công Tây 77%, các huyện còn lại tỷ lệ từ 79% đến 86%. Với quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh cùng sự phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác truyền thông về chính sách BHYT đến với nhân dân, có các giải pháp tăng tỷ lệ theo từng nhóm, có các giải giáp nâng cao chất lượng KCB, khắc phục tình trạng thiếu thuốc BHYT, tăng tính hấp dẫn của KCB BHYT… hy vọng rằng tỷ lệ người có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh sẽ đạt theo lộ trình./.

                                                                                                                     T. V. L 

 

Tin liên quan