TÌM KIẾM
Google
Sitewww
Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN

I. Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

* Thành phần hồ sơ:

1. Người lao động

 

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+ Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) như người có công với cách mạng, cựu chiến binh ...: Giấy tờ chứng minh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

2. Đơn vị:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

c) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) (Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH).

II. Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng 

1. Người lao động

            a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

           b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) như người có công với cách mạng, cựu chiến binh ...: Giấy tờ chứng minh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

            2. Đơn vị:

         a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) đối với đơn vị có thay đổi thông tin (thay đổi pháp nhân; giải thể, phá sản, sáp nhập; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; phương thức đóng …).

           b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

III. Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

*  Thành phần hồ sơ:

1/ Người lao động:

  a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

  b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) như người có công với cách mạng, cựu chiến binh ...: Giấy tờ chứng minh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

2/ Đơn vị:

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) đối với đơn vị có thay đổi thông tin (thay đổi pháp nhân; giải thể, phá sản, sáp nhập; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; phương thức đóng …).

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

 c) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) (Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH).

IV. Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc

*  Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

2. HĐLĐ có thời hạn ở nước ngoài (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

V: Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế:

*  Thành phần hồ sơ:

-Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình: Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT (Mẫu DK03);

-Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng: Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04);

- Đối với người được ngân sách nhà nước đóng BHYT :  Danh sách người người tham gia BHYT (Mẫu DK05);

VI: Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng:

*  Thành phần hồ sơ:

1) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

2) Sổ BHXH đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện; thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đối với trường hợp tham gia BHYT (trừ trường hợp người tham gia chết);

3) Bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết.

4) Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).